Zapisy

Proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
i dostarczyć go do szkoły osobiście lub przesłać go na adres:
Ecole Polonaise de Nice, Szkola Polska
142, Avenue de la Californie
06200 Nice

FORMULARZ zapisu dziecka do szkoly 2017 2018

By zapisać dziecko do szkoły, jeden z rodziców jest proszony o wpis do stowarzyszenia.

Formularz zapisu rodzica do Stowarzyszenia

Prosimy o wypełnienie obu formularzy drukowanymi literami.

Opłaty
Opłata wpisowa wynosi: 30 euro/rok.

Opłata za szkołę jest stala i wynosi:
250 euro na rok za jedno dziecko,
– 330 euro na rok – dwoje dzieci,
– 400 euro na rok – troje dzieci.

Kwota ta może być wpłacona jednorazowo lub w dwóch ratach,
pobieranych we wrzeniu i lutym.
Nieobecność dziecka na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu opłaty.
Zebrane pieniądze są przeznaczone na:
opłatę wynajmowanych dla szkoły sal, zakup pomocy naukowych,
wynagrodzenia nauczycieli.